Biološki pročistači

Aerobno anaerobni uređaji

Upotrebljavaju se za biološko pročišćavanje sanitarno fekalnih otpadnih voda obiteljskih kuća, manjih tvornica, hotela, manjih naselja i dijelova grada.

PROIZVODI

Obiteljske kuće i manji hoteli

BP ASP K O/SN 3-25 ES

BP ASP K O/AB 3-25 ES

Hoteli i manja naselja

BP ASP N 30-150 ES

Manja naselja

BP ASP 300-600 ES

BP ASP 500-800 ES

BP ASP 500-5000 B

SBR uređaji

SBR uređaj je jedna od izvedbi bioloških sustava pročišćavanja sanitarno – fekalnih otpadnih voda sa aeracijom.

PROIZVODI

Obiteljske kuće, manje tvornice, hoteli

BP SBR O/SN 4-50 ES

BP SBR O/AB 4-50 ES

Manja naselja, pojedinačni objekti,

BP SBR P 4-250 ES

Manja naselja

BP SBR 300–500 ES

BP SBR 600–1000 ES

Mikrofiltracija

Mikrofiltracija se sastoji od kombinacije konvencionalnog aktivacijskog procesa i veoma djelotvornog razdvajanja krute (aktivni mulj) i tekuće faze (obrađena otpadna voda).

PROIZVODI

Obiteljske kuće i manji hoteli

BP ASP K ULTRA O S/N

BP ASP K ULTRA O/AB

Hoteli i manja naselja

BP ASP N ULTRA

Manja naselja, pojedinačni objekti

FBR Uređaji

FBR je uređaj za biološko pročišćavanje otpadne vode sa potopljenim nosačem biomase i koristi se za pročišćavanje sanitarno-fekalnih i industrijskih otpadnih voda.

PROIZVODI

Manja naselja, pojedinačni objekti

BP FBR P 51-300

Manja naselja

BP FBR P 350-1000

Na zahtjev nudimo biološke pročistače sanitarno-fekalnih otpadnih voda kapaciteta od 1000 do 5000 ES (Ekvivalent stanovnika).

Foto galerija

Biološki pročistači

Biološki pročistači

Biološki pročistači

Biološki pročistači

Biološki pročistači

Biološki pročistači

Biološki pročistači

Biološki pročistači

Biološki pročistači

Biološki pročistači

Biološki pročistači

Biološki pročistači

Biološki pročistači

Biološki pročistači

Biološki pročistači

Biološki pročistači